חנות מדי קרינה וציוד נלווה


הצגת כל המוצריםצפייה בעגלה
עגלת הקניות שלך ריקה.

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
מהפכה? אושר מסלול מקוצר להקמת אנטנות סלולריות קטנות, אך גם חובת שילוט

ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ולבניה לנושאים תכנוניים עקרוניים אישרה מסלול מקוצר לעידוד הקמת אנטנות קטנות בעלות "השלכות סביבתיות מצומצמות" והרחיבה את חובת יידוע הציבור בדבר הקמת אנטנות
עינת פז-פרנקל  29.07.09  - ביזפורטל

ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ולבניה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע), דנה בישיבתה אמש בהשגות הציבור לתכנית המתאר הארצית למתקני שידור קטנים.

התמ"א החדשה קובעת שינויים בדרך הקמת מתקני שידור סלולריים, ביחס לנהוג היום מכוח התמ"א המאושרת, בעיקר באמצעות הרחבת חובת יידוע הציבור בדבר הקמת אנטנות וקביעת מסלול מקוצר לעידוד הקמת אנטנות קטנות בעלות השלכות סביבתיות מצומצמות.

מטרת התכנית לעודד "הקמת אנטנות קטנות בעלות השלכות סביבתיות מצומצמות בפריסה רחבה. מדובר באנטנות קטנות בשטחים מבונים, במגמה להביא להורדת רמת הקרינה בשטח העירוני, למזעור הפגיעה בנוף ולשיפור יישום עיקרון הצדק החלוקתי", נמסר מהולנת"ע.

בהתאם לעקרון זה, נקבעו בתכנית שלושה מסלולי רישוי ותכנון שונים, בינהם מסלול מהיר, המיועד להסדיר אך ורק מתקנים שנוכחותם הפיזית מינימאלית והם בעלי טווח בטיחות מצומצם (טווח בטיחות בריאותי מצטבר עד 4 מטר וללא חריגה מגבול המגרש בשטח בנוי) ומתקני שידור בשטח פתוח לאורך דרכים או על מבנים קיימים. במסלול זה, היידוע לבעלי המגרש והגובלים בו, בהודעה ישירה, יהיה לאחר מתן מתן היתר בנייה להקמת מתקן שידור.

בעניין יידוע הציבור, במצב הקיים היום, אין חובה ליידע את הציבור בעת הוצאת היתר להקמת מתן שידור, למעט מקרים בודדים שמפורטים בתמ"א. מצב זה, "גם אם היה סביר בעבר לצורך הקמה מהירה של רשת סלולרית כתשתית חיונית, אינו נחוץ ואינו ראוי היום", נמסר מהולנת"ע. "לפיכך, ובמטרה לשתף את הציבור ולקבל את התייחסותו וכן למנוע את החשש מפני הקמה בסתר של מתקני שידור, מוצע לחייב יידוע הציבור במסגרת הליך מתן היתר הבניה למתקן". נציין כי היקף יידוע הציבור נקבע בהתאם למסלולי הרישוי השונים.

עוד קובעת התכנית חובת שילוט ברור, המעיד על קיומו של מתקן שידור ופרטים חיוניים אודותיו (לרבות טווח הבטיחות הבריאותי ממנו). "זאת, במטרה להגביר את השקיפות, למנוע הסתרת מתקני שידור, ולהפחית את חשש הציבור מפני מתקני השידור", נמסר מהועדה.

בנוסף, דנה הולנת"ע בישיבתה בהמלצות החוקרת ביחס לתכנית מתאר ארצית חדשה למתקני שידור גדולים שטווח הבטיחות הבריאותי מהם עולה על 12 מטר. התכנית קובעת כי הקמת מרבית המתקנים הגדולים תחייב הכנת תכנית מפורטת, בסמכות הועדות המחוזיות, לאור השפעתם התכנונית-סביבתית הנרחבת.

זאת, אלא אם מדובר במתקן המוקם על גג בניין גבוה, שאינו מיועד למגורים, או בהצטרפות למתקן שידור קיים כדין ובתנאי שטווח הבטיחות הבריאותי המצטבר של המתקן הקיים והמתקן המבוקש לא יעלה על טווח הבטיחות המאושר למתקן הקיים בתוספת 10%.

עתה יעברו שתי התכניות להכרעת המועצה הארצית ולאישור הממשלה.